Disclaimer
welkom bij GIOP computeropleidingen, u bent niet ingelogd

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van Giop.nl, is het mogelijk dat de informatie die op Giop.nl wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Links, informatie, forums, gegevens e.d., mededelingen en meningen, geuit in de verschillende categorieën, op de pagina's van Giop.nl, zijn die van de maker(s)/auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de redactie, de webmaster, de Internet-provider of Giop.nl. Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op Giop.nl geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van Giop.nl, of met de tijdelijke onmogelijkheid om Giop.nl te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van Giop.nl verkregen is. Giop.nl garandeert noch ondersteunt enig product of enige dienst genoemd in deze publicatie, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering. Met het oog hierop wordt de lezer altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via Giop.nl verkregen informatie. De informatie op Giop.nl wordt drie wekelijks aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

-------------------Privacy & Copyright --------------------

Giop.nl behoudt tevens het recht ingezonden forummateriaal in te korten, aan te passen en te publiceren. Een bezoeker/ster van Giop.nl mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in Giop.nl opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder schriftelijke toestemming van Giop. Het feit dat Giop.nl ingestuurde bijdragen voor plaatsing selecteert en filtert, wil niet zeggen dat Giop.nl deze bijdragen ook daadwerkelijk zal plaatsen of dat zij instaat voor de rechtmatigheid van dit materiaal. Alle items op Giop.nl zijn naar beste eer en geweten geplaatst. Indien u meent dat er inbreuk is gemaakt op uw recht, mail dan naar info@Giop.nl en wij zullen het desbetreffende item verwijderen, mits de inbreuk naar ons idee in redelijke mate is aangetoond.